Formalności

W każdej hodowli wraz ze szczenięciem dostajemy metrykę wydaną szczenięciu przez Związek Kynologiczny w Polsce. Metryka upoważnia do wydania właścicielowi, rodowodu szczenięcia. Wyrobienie rodowodu nie jest obowiązkowe. W celu wyrobienia rodowodu udajemy się do oddziału ZKwP, najczęściej najbliższego dla naszego miejsca zamieszkania, lecz wybór oddziału zależy od właściciela np. osoba mieszkająca w Opolu może psa zarejestrować w Krakowie. Dane każdego oddziału ZKwP, adres oraz godziny otwarcia można sprawdzić na stronach ZKwP http://www.zkwp.pl/zg/ . Do oddziału udajemy się z metryką szczenięcia, tam rejestrujemy siebie jako członka związku(chyba, że już nimi jesteśmy), płacimy składkę członkowską(składkę opłaca się za dany rok kalendarzowy), następnie rejestrujesz psa, jest mu nadawany indywidualny numer rejestracji oddziałowej, występujesz o wydanie rodowodu, oryginał metryki jest zabierany przez oddział, kopie należy zachować, aby móc posługiwać się danymi zawartymi w metryce przez zgłaszaniu na wystawy psów rasowych.

Opłaty (według cennika ZKwP oddział Opole): 70zł składka + 37zł wpisowe + 37zł rejestracja psa + 60zł rodowód = 204zł

Metryka:

metryka

 

Szczeniętom, które sprzedawane są poza terytorium kraju zamiast metryki, wydaje się rodowód eksportowy. Rodowód eksportowy wydawany jest na wniosek hodowcy, zawiera dane przyszłego właściciela. Ze względu na czas oczekiwania na rodowód eksportowy, jest on zazwyczaj dosyłany do właściciela drogą pocztową. Hodowca jako dowód pochodzenia szczenięcia w dniu wydania malucha powinien dołączyć kserokopię metryki. Koszty związane z wyrobieniem szczenięciu rodowodu eksportowego ponosi hodowca.

Jeśli zakupiliśmy szczenię poza granicami Polski i chcemy szczenię zarejestrować w Polskim Związku Kynologicznym musimy udać się do najbliższego oddziału ZKwP. Tam rejestrujemy siebie jako członka związku(chyba, że już nimi jesteśmy), płacimy składkę członkowską(składkę opłaca się za dany rok kalendarzowy), następnie nadajemy psu numer rejestracji oddziałowej i występujemy o nostryfikacje rodowodu eksportowego który otrzymaliśmy od hodowcy.

Szczeniak, który wydawany jest właścicielowi mieszkającemu poza granicami kraju hodowcy, oprócz rodowodu eksportowego, musi posiadać również czip i paszport. Szczenię musi również spełniać warunki weterynaryjne/celne co do wywozu i przewozu na terenie poszczególnych krajów przejazdu i kraju docelowego. Na terenie Unii Europejskiej jest to zazwyczaj 21 dni po szczepieniu przeciw wściekliźnie (czyli szczenię może opuścić kraj w wieku 3 miesiące i 3 tyg). Jednakże należy zapoznać się z przepisami poszczególnych krajów. Jeśli przewóz miałby odbyć się środkami transportu zbiorowego, należy również odpowiednio wcześniej sprawdzić jakie warunki przewozu oferuje przewoźnik i jakie ma przepisy. W tej chwili na rynku przewoźników można znaleźć profesjonalne firmy zajmujące się głównie przewozem zwierząt domowych, oferujące komfortowe warunki przewozu.

Umowa kupna-sprzedaży

W każdej hodowli podczas zakupu szczenięcia powinniśmy podpisać umowę kupna-sprzedaży. Umowa taka jest zabezpieczeniem na przyszłość zarówno dla nabywcy jak i dla hodowcy. Ponieważ podczas wizyty w hodowli często jesteśmy zaaferowani przeżyciami, warto jest poprosić hodowce o wcześniejsze wysłanie umowy drogą mailową, aby móc na spokojnie zapoznać się z jej treścią.

Przykładowa umowa kupna-sprzedaży:

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

 

Zawarta w ___________________ dnia __________________pomiędzy:

 

____________________________

 

zamieszkała w _________________ przy ulicy ____________, legitymująca się dowodem osobistym o numerze _________________,

 

zwanym dalej „Hodowcą”,

 

a

 

___________________________

 

zamieszkałą/ym w __________________ przy ulicy ________________________, legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze ___________________,

 

zwanym dalej „Kupującym”;

 

łącznie dalej zwanych „Stronami”.

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Hodowcę na Kupującego własności psa rasy shih-tzu o imieniu: _____________ , nr chipa ______________________, data ur. ____________r., płeć: _______ matka: ________________________, ojciec: _________________

 

zwanego dalej „Pies”.

 

2. Strony uzgodniły cenę zakupu Psa na kwotę ______________ (słownie: ___________________________________).

 

3. Hodowca oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy i wydania Psa został on (zgodnie z wpisami do książeczki zdrowia wydanej Kupującemu):

 

a. poddany szczepieniom

 

b. oznakowany chipem

 

c. poddany odrobaczeniom.

 

4. Dodatkowo, Hodowca oświadcza, iż Pies:

 

a. przeszedł pozytywnie kontrolę miotu w Związku Kynologicznym w Polsce (dalej „ZKwP”),

 

b. nie przejawia żadnych widocznych oznak jakiejkolwiek choroby,

 

c. nie przejawia żadnych widocznych oznak chorób genetycznych,

 

d. w dniu wydania Kupującemu nie przejawia żadnych widocznych wad dyskwalifikujących Psa opisanych we wzorcu rasy.

 

5. Kupującemu w dniu odbioru Psa został wydany dokument stwierdzający pochodzenie Psa, tzw. Metryka ZKwP oraz książeczka zdrowia.

 

6. Hodowca oświadcza, iż Pies pochodzi od ojca i matki wymienionych w pkt. 1 niniejszej Umowy.

 

7. Kupujący oświadczenie Hodowcy przyjmuje i potwierdza, że odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji. Kupujący zobowiązuje się :

 

a. do należytej opieki na psem tj. odpowiedniego żywienia psa, zapewnienia kontaktów z ludźmi i zwierzętami potrzebnych do poprawnej socjalizacji, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej.

 

Hodowca zastrzega sobie prawo do ewentualnej kontroli warunków w jakich trzymany jest pies pochodzący z jego hodowli.

 

b. ewentualnego wykorzystywania Psa w hodowli jedynie zgodnie z regulaminami ZkwP. Pies, który nie posiada kwalifikacji hodowlanych (reproduktor; suka hodowlana) przyznanych przez FCI bądź organizacje należące do FCI, nie ma prawa być używany do hodowli !

 

c. opieki nad psem oraz traktowania psa w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. poz. 856),

 

d. poinformowania pisemnie Hodowcy o zamiarze przeniesienia własności psa (bez względu na tytuł przeniesienia własności tj. sprzedaż, darowizna, inne) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Kupujący powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie. Hodowca ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa na skorzystanie z prawa pierwokupu.

 

8. W przypadku niewypełnienia przez Kupującego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt. 7d Umowy, Hodowca jest uprawniony do naliczenia na Kupującego kary umownej w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy, płatnej w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty.

 

9. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż warunek rozwiązujący uważa się ze spełniony w przypadku gdy:

 

a. Kupujący traktuje psa w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, lub

 

b. Kupujący wykorzystuje Psa w hodowli niezgodnie z regulaminem ZKwP.

 

W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym Kupujący jest zobowiązany zwrócić Hodowcy Psa, natomiast Hodowca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kwoty, o której mowa w pkt. 2 Umowy.

 

10. W przypadku gdy wbrew oświadczeniom Hodowcy, okaże się, iż Pies nie pochodzi od rodziców wskazanych przez Hodowcę w niniejszej Umowie, Hodowca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy. Zapłata takiej kary nie zobowiązuje Kupującego do zwrotu Psa Hodowcy.

 

11. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień lub jego części niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

 

12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje Związku Kynologicznego w Polsce.

 

13. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

 

Hodowca Kupujący

 

__________________________ ________________________